Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodná spoločnosť Galantier s.r.o.

so sídlom Kaprova 42/14, Praha 1 110 00, Česká republika

identifikačné číslo: 05423937

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.galantier.sk

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Galantier s.r.o., so sídlom Kaprova 42/14, identifikačné číslo: 05423937, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.galantier.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.2. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné možno uzavrieť v českom jazyku.

1.4. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí oznámenie pred uzavretím kúpnej zmluvy uvedené v článku III. Obchodných podmienok, dokument „Platba a doprava" a dokument „Reklamácia výmena vrátenie", dostupné na webovom rozhraní obchodu, a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v okamihu odoslania objednávky.

1.5. Tieto obchodné podmienky a dokumenty, ktoré sú ich súčasťou, dostane kupujúci tiež ako prílohu potvrdenia objednávky na kupujúcim uvedenú emailovú adresu. 

1.6 Znenie obchodných podmienok a ich súčastí môže predávajúci jednostranne v súlade so zákonom meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté kupujúcemu pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok alebo ich súčastí.

2. Používateľský účet

2.1.    Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.   Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.    Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu.

2.4.   Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám..

2.5.    Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok), alebo v prípade, že predávajúci zmení technológiu na nekompatibilnú s predchádzajúcim systémom.

2.6.     Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.7.    Predávajúci neručí za funkcionalitu zákazníckeho účtu, a vyhradzuje si právo meniť funkčnosť používateľského účtu bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom

V súlade so štvrtou časťou, hlavou I. zák. č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v účinnom znení (ďalej len tiež NOZ), oznamuje predávajúci spotrebiteľom pred uzavretím zmluvy nasledujúce údaje:

3.1.    Doručovacia adresa pre uplatnenie vád tovaru a zaslanie tovaru zakúpeného na webovom rozhraní obchodu predávajúceho je adresa U tabulky, hala X, 193 00, Praha 20. Právne účinky uplatnenia vád tovaru zostávajú zachované aj v prípade doručenia na fakturačnú adresu. Fakturačná adresa predávajúceho je zhodná s adresou sídla spoločnosti uvedenou v záhlaví týchto obchodných podmienok. Reklamačný formulár je na stiahnutie  Doručovacia adresa pre uplatnenie vád tovaru a zaslanie tovaru zakúpeného na webovom rozhraní obchodu predávajúceho je adresa U tabulky 3020, hala X, 193 00, Praha 20. Právne účinky uplatnenia vád tovaru zostávajú zachované aj v prípade doručenia na fakturačnú adresu. Fakturačná adresa predávajúceho je zhodná s adresou sídla spoločnosti uvedenou v záhlaví týchto obchodných podmienok. Reklamačný formulár je na stiahnutie TU.

3.2.   Predávajúci odovzdáva tovar kupujúcemu v akosti, ktorú predpokladá ust. § 2161 NOZ, teda že 

 1. a) tovar má vlastnosti, ktoré si kupujúci s predávajúcim dojednali, a ak také dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a jeho propagáciu;
 2. b) tovar sa hodí na účel, na aké použitie ho predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec rovnakého druhu bežne používa;
 3. c) tovar je vec v zodpovedajúcom množstve;
 4. d)  vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3.3.    V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá týmto požiadavkám, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu veci neprimerané. Pokiaľ sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

3.4.    Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

3.5.    Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy pôsobilo spotrebiteľovi značné ťažkosti.

3.6.    Ak sa prejaví vada v priebehu 6 (šiestich) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí. 

3.7.   Ak nie je výslovne u daného tovaru uvedené inak, kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vadného plnenia 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom.

3.8.   Predávajúci nezodpovedá za vady, ak: 

 1. a) vada bola na veci v čase prevzatia a pre takúto vadu bola dojednaná zľava z kúpnej ceny;
 2. b) ide o použitý tovar a vada zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim;
 3. c) vada vznikla na veci opotrebením spôsobeným obvyklým používaním, alebo ak to vyplýva z povahy veci (napr. uplynutím životnosti);
 4. d) vada bola spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením;
 5. e) vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyvu predávajúceho.

3.9.   Predávajúci nezodpovedá za vady na tovare vystavené podmienkam - zvýšenou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi - nezodpovedajúcim bežnému používaniu. Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady spôsobené bežným opotrebením tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť nemožno v takom prípade považovať za vadu a ani ju ako takú reklamovať. 

3.10.   Predávajúci tiež spotrebiteľom oznamuje nasledujúce informácie pred tým, ako sa uzavrie kúpna zmluva prostriedkami na diaľku:

 1. a)  Náklady na komunikáciu na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby, ktorú spotrebiteľovi účtuje jeho operátor/prevádzkovateľ služby; spotrebiteľ nie je s predávajúcim nútený komunikovať na linkách spoplatnených v prospech predávajúceho.
 2. b) Predávajúci požaduje plnú úhradu kúpnej ceny pred prevzatím tovaru. Platby prebiehajú buď bankovým prevodom, dobierkou pri odovzdaní tovaru, platbou platobnou kartou cez internet, alebo inými spôsobmi uvedenými v dokumente „Platba a doprava". Pri osobnom odbere v prevádzke si spotrebiteľ hradí cestu na prevádzku a späť. Pri doručovaní prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb sa ceny za doručenie riadia podľa sadzobníka uvedeného v dokumente „Doprava a platba".
 3. c) Pri tovare upravovaného na želanie zákazníka je požadovaná záloha vo výške 30% z koncovej ceny tovaru, od zmluvy na tovar upravený na želanie spotrebiteľa nemožno odstúpiť bez uvedenia dôvodu v 14-dňovej lehote.
 4. d) Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom sú opakované plnenia, ani zmluvy na dobu neurčitú. V prípade, že takúto zmluvu sprostredkuje, najkratšiu dobu, po ktorú bude zmluva strany zaväzovať, informuje poskytovateľ opakovaného plnenia, vrátane údaja o cene alebo spôsobe jej určenia za zúčtovacie obdobie, ktorým je vždy jeden mesiac, ak je táto cena nemenná, ďalej údajov o daniach, poplatkoch a nákladoch na dodanie tovaru či služby.
 5. e) akékoľvek ceny tovarov a služieb sú vo webovom rozhraní obchodu uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), ceny na dopravu sú uvedené v dokumente „Doprava a platba";
 6. f)  spotrebiteľ má právo od uzavretej zmluvy odstúpiť (ak nie je ďalej uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá plynie, ak ide o:
 7. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru; 
 8. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru;

    iii. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať na doručovaciu adresu predávajúceho alebo na e-mailovú adresu: info@galantier.sk

 1. g) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o:
 2. poskytovaní služieb, ak boli splnené s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predajca pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy;
 3. dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od odchýľok finančného trhu nezávisle od vôle predajcu a ku ktorým môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

   iii. dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

 1. dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, na tovary vyrábané na prianie zákazníka odlišné od štandardnej konfekcie;
 2. tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
 3. dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal;

   vii. dodávke novín, periodík alebo časopisov; 

   viii. doprave, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne.

 1. h)  V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Ak spotřebitel odstúpi od zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý dostal.
 2. i) Pri odstúpení od zmluvy musí byť zaslaný tovar nenosený, nepoškodený, zabalený v originálnom obale. Tovar nesmie byť nijako používaný. Spotrebiteľ má právo si tovar vyskúšať s tým, že dodrží základné hygienické predpoklady takéhoto vyskúšania - napríklad cez spodnú bielizeň. Ak nedodrží stanovené hygienické podmienky, pôjde o tovar, ktorý nemožno na základe smernice 97/7/ES o ochrane spotrebiteľa v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku pre svoj charakter vrátiť.
 3. j) zmluva je uzatváraná zásadne v českom jazyku, po dokončení obchodného prípadu predávajúci údaje o nej archivuje. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov odo dňa jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. 

3.11.   V prípade nevybavenia sťažnosti je spotrebiteľ oprávnený obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Podrobnosti nájdu spotrebitelia napr. na internetových stránkach https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, mimosúdnym riešením sporov sa zaoberajú tiež mediátori, nezávislí sprostredkovatelia komunikácie medzi stranami konfliktu. Ich zoznam je uvedený na https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediator. Podmienky si mediátori stanovujú individuálne.

4. Uzavretie kúpnej zmluvy

4.1.    Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.2.    Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nie je možné vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3.   Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

4.4.   Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
 2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;

   iii. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").

4.5.    Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho").

4.6.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

4.7. SZmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.8.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4.9     Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, ktoré sa predáva za menej ako 10% ceny obvyklej alebo ak je predávaný za cenu nižšiu než 30 Kč (cena dopravy sa nepovažuje za cenu tovaru).

4.10    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, na ktorú bolo uplatnených viac zľavových kupónov ako jeden.

5. Cena tovaru a platobné podmienky

5.1.    Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu spôsobmi, ktoré mu budú ponúknuté pri dokončení objednávky. Cenu tovaru bude vždy možné uhradiť bankovým prevodom, dobierkou pri doručení a aspoň jedným z ďalších online platobných nástrojov, podľa aktuálnej dostupnosti.

5.2.    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3.    Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4.    V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.5.    V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6.    Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

5.7.    Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.8.     Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5.9.   Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1.    Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

6.2.     Kupujúci ďalej nemá právo odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorého limitovaná možnosť zakúpenia bola výhrou v súťaži s označením "Raffle", pretože ide o zmluvu ktorej predmetom je hra podľa § 1840 písm. c) Občianskeho zákonníka

6.3.   Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. VI.1. alebo VI. 2. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru.

6.4.  Predávajúci ďalej nad rámec článku VI.3. poskytuje kupujúcemu lehotu na vrátenie tovaru formou zmluvného odstúpenie od zmluvy (okrem tovaru pre ktorých je právo vrátenia vylúčené) v období medzi pätnástym (15.) a tridsiatym (30.) dňom od dátumu prevzatia tovaru.

6.5.   V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehotách uvedených v článku VI.3 a VI.4. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na stiahnutie TU. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@galantier.sk.

6.6.   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. VI.3. alebo VI.4. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

6.7.   V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. VI.3. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. V prípade uhradenia tovaru na dobierku budú peňažné prostriedky vrátené na bankový účet v ostatných prípadoch budú vrátené rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.8.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. VI.4. obchodných podmienok (zmluvné odstúpenie) má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru (po odpočítaní prípadných dodatočných nákladov alebo nárokov predávajúceho), a to iba formou kreditu alebo poukážky v hodnote kúpnej ceny vráteného tovaru použiteľných na ďalší nákupu produktov v predajni alebo na internetovom obchode predávajúceho .

6.9.  V prípade, keď odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa článku VI.3. alebo VI.4. obchodných podmienok je realizované prostredníctvom obchodného miesta predávajúceho mimo územia Slovenskej republiky (zmluvný partner predávajúceho), nie je predávajúci povinný bezprostredne kupujúcemu vyplatiť peňažné prostriedky alebo vydať poukážku (kredit). Kupujúci je v takom prípade povinný oznámiť predávajúcemu číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý mu budú peňažné prostriedky do 14 dní poukázané. V prípade poukážky (kreditu) oznámi kupujúci predávajúcemu korešpondenčnú alebo emailovú adresu, na ktorú mu bude poukážka do 14 dní zaslaná.

6.10.  Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.11.  V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to na účet určený kupujúcim v prípade platby pri prevzatí (dobierka). V prípade platby vopred, predávajúci vráti kúpnu cenu rovnakým spôsobom ako bola prijatá, alebo na bankový účet kupujúceho, pričom voľba je na predávajúcom.

6.12.  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.13.  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku tovaru, na ktorú bolo uplatnených viac zľavových kupónov ako jeden, alebo ak je použitá zľava viac ako 20% na už zľavnený tovar.

7. Preprava a dodanie tovaru

7.1.        V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2.       Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu nákladov na poštovné a vynaložené poplatky v celkovej paušálnej výške 8 eur (slovami: osem eur) a popri tom, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci ďalej oprávnený zaradiť ho na svoj zoznam nespoľahlivých kupujúcich (ďalej len „blacklist"), pričom všetky osoby zapísané na blackliste predávajúceho sú v prípade ďalšieho nákupu povinní zaplatiť za objednaný tovar pred jeho odoslaním.

7.3.        V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4.        Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

7.5.       Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. Výška dopravy a ďalšie informácie sú uvedené na adrese: https://www.galantier.sk/platba-a-dorucenie

8. Práva z vadného plnenia

8.1.    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

8.2.    Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ak toto dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy ním vykonávanej;
 2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

   iii. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

 1. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
 2. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3.    Ustanovenia uvedené v čl. 8.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4.    Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

8.5.    Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

8.6.    Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1.    Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.3.    Na mimosúdne riesenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

9.4.    Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.5.   Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10. Vyhlásenie o ochrane súkromia

10.1.    Tým, že kupujúci/návštevník webového rozhrania obchodu (ďalej len "kupujúci/ návštevník) prechádza webové rozhranie obchodu predávajúceho, kontaktuje predávajúceho prostredníctvom sociálnych médií, alebo predávajúcemu svoje údaje poskytujete inak (vrátane účasti v súťažiach alebo pri návšteve akcií zverejnených na webovom rozhraní obchodu) potvrdzuje taká osoba, že si prečítala ustanovenia týchto obchodných podmienok o ochrane súkromia.

10.2.  Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov o kupujúcom a údajov o návštevníkoch webového rozhrania obchodu.

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

10.3.    Údaje o osobe kupujúceho získavame výlučne od kupujúceho. Predávajúci nezískava žiadne údaje o kupujúcom z iných externých zdrojov, s výnimkou údajov poskytovaných z účasti návštevy webového rozhrania obchodu 

10.4.    Osobné údaje, ktoré kupujúci/návštevník poskytne predávajúcemu môžu zahŕňať:

 1. a) údaje o osobe kupujúceho: meno, priezvisko; e-mailová adresa; telefónne číslo; informácie o bankovom účte; pohlavie; váš dátum narodenia; údaje uvedené v korešpondencii; aktualizácie údajov, ktoré boli predávajúcemu poskytnuté;
 2. b) údaje o návštevníkoch webového rozhrania obchodu v rozsahu IP adresa; používateľské meno; podrobnosti o platbách; história objednávok; názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavku na dáta; typ a verzia prehliadača; typy a verzia doplnkov prehliadača; operačný systém a platforma; údaje o návšteve, vrátane adries URL stránok, ktoré vedú na webové rozhranie obchodu, cez webové rozhranie obchodu alebo z webového rozhrania obchodu (vrátane dátumu a času), času a trvania návštev určitých stránok, údajov o interakciu so stránkou (napríklad prechádzanie, kliknutia a umiestnenia ukazovateľa myši), spôsobov opustenia stránky, údajov o prevádzke, údajov o umiestnení a ďalších údajov poskytnutých pri požadovaní ďalších služieb alebo sťahovaní;
 3. c)  údaje o tovare, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu: údaje potrebné na poskytovanie tovaru (vrátane údajov z formulárov na otvorenie účtu, podrobností o objednávke, história objednávok, údajov pre platby, doručovacie adresy, požiadavky a obmedzenia spojených s doručením, obchodných referencií a daňových informácií); údaje pre zákaznícke služby, a údaje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketing;
 4. d) ak na nadviazanie kontaktu s predávajúcim alebo na zistenie informácií o tovare predávajúceho uplatňuje kupujúci sociálne médiá, údaje z profilu sociálnych médií (vrátane preferencií a komunikácie s predávajúcim na Facebooku, Instagrame a Twitteri) a údaje, ktoré zverejňuje kupujúci/návštevník na profile predávajúceho, ktoré súvisia s podnikaním predávajúceho;
 5. e) ak návštevník/kupujúci navštívi akcie predávajúceho, fotografie a videozáznamy z akcie (o čom budú účastníci akcie informovaní tiež v priebehu akcie).

POUŽÍVANIE ÚDAJOV

10.5.  Predávajúci zhromažďuje, používa a uchováva osobné údaje uvedené vyššie z nasledujúcich dôvodov :

 1. a) Ak návštevník/kupujúci navštívi webové rozhranie obchodu:
 2. na umožnenie získania prístupu a používanie webového rozhrania obchodu;
 3. na poskytovanie technickej podpory;

   iii. na poskytovanie informácií a služieb, ktoré od predávajúceho kupujúci /návštevník požaduje;

 1. na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb a webového rozhrania obchodu;
 2. kna uchovanie informácií o preferenciách návštevníkov/kupujúceho na prispôsobenie webového rozhrania obchodu individuálnym záujmom;
 3. na rozpoznanie návštevníka webového rozhrania obchodu pri opätovnom prístupe;

   vii. na spracovanie objednávok na tovar alebo služby;

   viii. na zlepšovanie a údržbu webového rozhrania obchodu a na zostavovanie štatistík návštevnosti webového rozhrania obchodu.

Tieto informácie budú v čo najvyššej možnej miere anonymizované a konkrétnu osobu kupujúceho/návštevníka nebude možné zo zhromaždených údajov identifikovať. Tieto informácie budú uchovávané najdlhšie po dobu 30 dní.

 1. b) Ak predávajúci poskytuje kupujúcemu tovar alebo služby:
 2. za účelom poskytnutia objednaného tovaru alebo služby (vrátane možnosti potvrdzovať a spracovávať objednávky, na správu zákazníckeho účtu, daní a výdavkov, na účely fakturácie a vymáhanie dlhov);
 3. na riešenie otázok alebo problémov, ktoré sa vyskytnú pri predanom tovare alebo pri poskytnutých službách, vrátane všetkých otázok, ktoré môže mať kupujúci o spôsobe, akým sú zhromažďované, uchovávané a používané jeho osobné údaje, alebo požiadavky na poskytovanie kópií údajov, ktoré o osobe kupujúceho predávajúci vedie. 

iii. iba ak na to poskytol kupujúci súhlas, na marketingové účely predávajúceho, formou e-mailov poskytujúcich informácie o produktoch a službách predávajúceho a reklamných oznámení.

 Údaje uvedené v písm. a) a b) budú Predávajúcim uchovávané vo všeobecnej archivačnej lehote, ktorá predstavuje 5 rokov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Predávajúcemu podľa písm. c) na marketingové účely je platný po dobu 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu Kupujúcim.

 1. c) Za účelom dodržiavania všetkých postupov, zákonov a predpisov, ktoré sa na predávajúceho vzťahujú.
 2. d) Za účelom vykonávania alebo hájenia zákonných práv predávajúceho.

PRÁVNY ZÁKLAD POUŽÍVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.6.   Právny základ používania osobných údajov, ktorý je opísaný v tomto článku o ochrane súkromia, je nasledujúci: 

 1. a) používanie osobných údajov je pre predávajúceho potrebné na plnenie jeho záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy s kupujúcim (napríklad na vybavenie objednávky, na dodržanie podmienok používania webového rozhrania obchodu;
 2. b) používanie osobných údajov je nevyhnutné na dodržanie zákonných povinností predávajúceho, (napr. poskytovanie údajov daňovému úradu);
 3. c) ak neplatí možnosť (a) ani (b), je používanie osobných údajov potrebné na legitímne záujmy predávajúceho (napr. prevádzkovať webové rozhranie obchodu; poskytovať tovar a služby kupujúcemu, vykonávať a prijímať platby).

10.7.    Osobitné kategórie osobných údajov môže predávajúci používať, len ak na to dal kupujúci svoj súhlas (ktorý môže kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie).

10.8.    V budúcnosti môže iné použitie osobných údajov podliehať udeleniu súhlasu kupujúceho (ktorý môže kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie).

10.9.    Ak kupujúci udelil súhlas so spracovaním osobných údajov nad rozsah plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo objednávky (najmä na marketingové účely), môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať - v takom prípade môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na zvláštny kontakt vyhradený pre ochranu osobných údajov: info@galantier.sk, a predávajúci nebude osobné údaje na odvolané účely ďalej využívať.

SÚBORY COOKIE

10.10.  Niektoré stránky na webovom rozhraní obchodu používajú súbory cookies, čo sú malé súbory, ktoré sú umiestnené do internetového prehliadača, keď návštevník/kupujúci navštívi webové rozhranie obchodu. Súbory cookies sú používané na účely, ponúkanie v budúcnosti lepšie prispôsobených možností vďaka tomu, že sú rozpoznané a zapamätané konkrétne preferencie návštevníka pri prezeraní.

10.11. Ak sú na webovom rozhraní obchodu súbory cookies používané, môže ich návštevník/ kupujúci kedykoľvek zablokovať. Na to môže byť aktivované nastavenia prehliadača, ktoré umožňuje odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookies. Ak však návštevník/kupujúci použije nastavenia prehliadača, ktoré blokuje všetky súbory cookies (vrátane potrebných súborov cookies), nemusí získať prístup k celému webovému rozhraniu obchodu alebo jeho častiam alebo byť schopný používať všetky alebo niektoré funkcie, ktoré sú prostredníctvom webového rozhrania obchodu poskytované.

10.12.  Podrobné informácie o súboroch cookies, ktoré sú používané a ich účeloch, sú uvedené tu. Ak návštevník/kupujúci bude naďalej používať webové rozhranie obchodu, súhlasí s používaním súborov cookies zo strany predávajúceho, ako je popísané v tých obchodných podmienkach a v hore uvedenom odkaze.

10.13.  Webové rozhranie obchodu využíva technológiu služby digitálneho marketingu od služby RTB House prevádzkovanej spoločnosťou RTB House group company. Tá umožňuje ukázať kupujúcim/návštevníkom, ktorí prejavili záujem o produkty na webovom rozhraní obchodu, zobraziť reklamy v reklamnej sieti iných spoločnosti spoločností. Takto získané údaje sú plne anonymné a nie je možné z nich identifikovať osobu kupujúceho/návštevníka. Ak by malo k takejto identifikácii osoby kupujúceho / návštevníka dôjsť, bude predávajúcim vždy vyžiadaný na taký zber údajov predchádzajúci súhlas.

PRÁVA OSÔB, O KTORÝCH SA OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ

10.14.V súvislosti s osobnými údajmi má každá osoba, o ktorej sú takéto údaje spracovávané určité práva. 

Každá osoba má právo požadovať:

 1. a)  poskytnutie prístupu k osobným údajom, ktoré o nej predávajúci spracováva;
 2. b)  aktualizovali akékoľvek svoje osobné údaje, ktoré nie sú aktuálne alebo správne;
 3. c)  odstránenie osobných údajov, ktoré o nej predávajúci vedie;
 4. d)  obmedziť spôsob spracovania ich osobných údajov;
 5. e)  zabrániť spracovaniu ich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 6. f)   poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nej predávajúci vedie;
 7. g)  vzniesť odôvodnené námietky proti používaniu ich osobných údajov predávajúcim.

10.15. Všetky vyššie uvedené požiadavky predávajúci posúdi a v primeranej lehote bude na ne reagovať (vždy však najneskôr v zákonom predpísaných lehotách). 

10.16. Predávajúci však upozorňuje, že určité osobné údaje môžu byť za určitých okolností z uvedených požiadaviek vylúčené. Ak takáto výnimka nastane, oznámi túto skutočnosť predávajúci v odpovedi na doručenú požiadavku. Skôr než bude predávajúci na požiadavky reagovať, môže od žiadateľa požadovať, aby mu poskytol informácie potrebné na overenie jeho totožnosti.

BEZPEČNOSŤ

10.17. Predávajúci venuje veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením a podniká všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení. Organizačné opatrenia zahŕňajú kontrolné mechanizmy obmedzujúce fyzický prístup do administratívnych priestorov predávajúceho, školenia zamestnancov a uzamykanie fyzických spisov v kartotékach. Technické opatrenia zahŕňajú používanie šifrovania, hesiel pre prístup do systémov predávajúceho a používanie antivírusového softvéru. 

10.18. Pri poskytovaní osobných údajov môžu byť osobné údaje prenášané prostredníctvom internetu. Hoci predávajúci vynakladá maximálne úsilie na to, aby osobné údaje, ktoré sú mu kupujúcim poskytované, ochránil, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Preto kupujúci berie na vedomie a akceptuje, že predávajúci nemôže zaručiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré sú prenášané na webové rozhranie obchodu predávajúceho, a že takýto prenos prebieha na jeho nebezpečenstvo. Hneď ako predávajúci osobné údaje získa, bude používať prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby zabránil neoprávnenému prístupu k týmto údajom. 

10.19.Ak osobe kupujúceho/návštevníka predávajúci pridelil heslo, alebo ak si ho kupujúci zvolil, ktoré mu umožňuje prístup k zákazníckemu účtu, zodpovedá taká osoba za udržanie tohto hesla v tajnosti.

10.20. Webové rozhranie obchodu a stránky na sociálnych médiách môžu príležitostne obsahovať odkazy na weby prevádzkované tretími stranami, vrátane partnerských sietí a spoločností skupiny predávajúceho. Predávajúci upozorňuje, že tieto ustanovenia o ochrane súkromia platia len pre osobné údaje, ktoré zhromažďuje predávajúci prostredníctvom webového rozhrania obchodu a stránok na sociálnych médiách, a že nemôže niesť zodpovednosť za osobné údaje, ktoré sú zhromaždené a uchovávané tretími stranami. Weby tretích strán majú vlastné podmienky o ochrane súkromia a osoba na ne pristupujúca by sa s nimi mala oboznámiť skôr než na tieto weby odošle akékoľvek osobné údaje. 

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi Českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

11.4 Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia. 

11.5. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku. 

11.6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25.5.2018 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo elektronicky na www.galantier.sk 

11.7. Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa pre doručovanie Smetanova 2, 750 02 Přerov, Česká Republika

adresa elektronickej pošty info@galantier.sk

telefón +420 602 785 116
 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.